CSSyes

Yog koj tus me nyuam mus kawm ntawv qib siab, nws yuav khwv tau nyiaj ntau tshaj $20,000 ib xyoo twg ntawm cov me nyuam uas tsis mus kawm. 

Nws tsis yog hais txog qhov nyiaj xwb, tiam sis feem ntau, nyiaj yog yam cheem ib tug neeg kawm ntawv zoo ntawm txoj kev kawm tau ntawv zoo.  

Tsis yog li ntawd ntxiv lawm. 

Yog koj tus neeg kawm ntawv hluas
yog ib tug pej xeem hauv Minnesota,
kawm tau qhab nia GPA 3.0 los
yor siab dua, sib tw ntawv ACT
tau qhab nia 20 los yog siab dua,
thiab yeej muaj nyiaj txiag tsawg
raws li peb cov kev cai, 
nws yuav tau kawm ntawv dawb tsis
them nqi nyob rau hauv lub
Tuam Tsev Kawm Ntawv Qib Siab St. Scholastica.

CSS kam kawg txhais tau tias yog ib txoj kev kawm ntawv ntiav, kawm plaub xyoos, zoo tshaj plaws hauv teb chaws, kawm cov fab liberal-arts. Kawm dawb. 

Tam li ib lub tsev kawm ntawv muaj 101-xyoo nyob rau hauv Duluth, Minnesota, US News & World Report ntsuas pom lub Tuam Tsev Kawm Ntawv Qib Siab St. Scholastica ua ib lub zoo tshaj plaws nyob rau hauv lub teb chaws. 

Peb cov chav qhia tsawg tus neeg kawm ntawv; feem ntau ntawm peb cov neeg ua hauj lwm kawm tiav cov qib siab tshaj plaws ntawv lawv fab; thiab vim tsuas muaj 13 tus neeg kawm ntawm ib tug xib fwb xwb, koj tus tub los yog ntxhais yeej yuav tau txoj kev hmov tshua los ntawm lawv tus xib fwb. 

Qhov no txhais tau tias lawv yuav muaj rab peev xwm daws teeb meem zoo, xav tawm tswv yim zoo thiab kev kawm tas zog mus ntxiv. Thiab qhov ntawd txhais tau tias lawv yuav mus tau deb tshaj thiab khwv tau nyiaj ntau tshaj li koj xav.   

Ua Ntawv Thov CSS kam kawg tam sim, thiab pab koj tus me nyuam mus cuag txoj kev kawm ntawv uas nws tsim nyog muaj. 

Rub CSS kam kawg nplooj ntawv nthuav qhia. Los yog hu rau peb lub chaw txais tos neeg kawm ntawv kom paub xov xwm ntxiv

Apply to St. Scholastica Apply to CSSyes Contact Admissions

  • "I felt comfortable with my choice to come to St. Scholastica because my family and I understood the investment here, which felt more like what we thought a public school would cost. The admissions and financial aid departments did everything they could to help us through the process and understand that St. Scholastica is affordable. It has been more than worth it."

    – Jacob

  • "I come from a low-income family and I am paying less than I would at a public college. St. Scholastica helped direct me to great scholarships that made it affordable. It is satisfying to know I will have a great education from a college that will help support me through my journey."

    – Rachael

  • "The Financial Aid Department at St. Scholastica is ready and willing to make the school accessible to those with a genuine interest in a broad education and awards incredible amounts each year in scholarships and aid. For the high quality of services provided, attending St. Scholastica was no doubt a savvy investment for me."

    – James